Žiacká školská rada

V zmysle zákona 596/2003 Z.z. je ustanovená Žiacka školská rada na Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, 040 01 Košice.

Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

Činnosť žiackej školskej rady :

  • vyjadruje sa k závažným skutoćnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimośkolské činnosti a podujatia, ktoré aj organizuje.
  • rieši problémy a sťaźnosti źiakov v spolupráci s vedením školy
  • inicijuje školskú záujmovú činnosť
  • podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní škoslkého poriadku
  • volí a odvoláva zástupcov žiakov v Rade školy

 

Zloženie Rady je 5-12 členov, ktorí zastupujú všetkých žiakov školy. V každej triede sa volí jeden zástupca tajným hlasovaním.

Žiacka školská rada hospodári s finanćnymi prostriedkami z rozpočtu školy

Žiacka školská rada v školskom roku 2016/2017 Zloženie a prvé zasadnutie

 

Rubrika: