Projekty

Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK prostredníctvom moderných foriem vyučovania

Sektor : verejný Operačný program : vzdelávanie Opatrenie : 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít Identifikátor žiadosti o NFP : 532702 Termín projektu : Január 2014 - jún 2015 Stav projektu : PREBIEHAJÚCI