Súčasnosť školy

            V súčasnosti na škole študujú žiaci denného štúdia v učebných a študijných odboroch, potom v nadstavbovom štúdiu v dennej a externej forme a v externom štúdiu . Na škole máme zriadené dve odborné učebne výpočtovej techniky, ktoré môžu využívať aj učitelia iných predmetov Jedna učebňa je špeciálne vybavená na účely výučby chémie a  biológie. Zriadená je aj mutimediálna učebňna pre vyučbu cudzích jazykov.

Pre praktickú prípravu máme zriadené v tomto odbore jednu odbornú učebňu. Manažment školy a hospodársky úsek má svoje priestory, učitelia využívajú svoje kabinety a zborovňu. Predmetové komisie disponujú multimediálnou učebňou s PC, audiovizuálnou technikou a dataprojektorom. Triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi a ďalším vybavením pre realizáciu pracovných stretnutí žiakov, učiteľov a širokej verejnosti. Škola má pomerne dobre vybavenú knižnicu, ktorá slúži ako informačné centrum. Výchovný poradca má k dispozícii kabinet, kde sa stretáva so žiakmi, rodičmi, sociálnymi zamestnancami a pod. Na škole pracuje školský psychológ, ktorý sa venuje žiakom s poruchami učenia a spávania.

V suteréne školy je sklad a jedna dielňa pre potreby údržby a opráv na škole. Hygienické zariadenia na každom poschodí sú komplexne zrekonštruované. Telesná výchova sa vyučuje v prenajatej telocvični SOŠS, a máme zriadenú novú relaxačnú posilňovňu, ktorá bude slúžiť žiakom, učiteľom a partnerom školy. 


Telesná výchova sa vyučuje v prenajatej telocvični SOŠH, Stravovacie služby a ubytovacie služby pre žiakov sú zabezpečené v školskej jedálni a Domove mládeže SOŠT na Kukučínovej v Košiciach a DM na Werferovej ulici v Košiciach.

 

Škola má v správe odlúčené pracovisko v Rozhanovciach, kde sa nachádzajú odborné učebne, dielne, garáže pre odborný výcvik. Na elokovanom pracovisku v Zemplínskej Teplici prebieha výučba odborov Agromechanizátor, opravár a Poľnohospodárska výroba.

 

Na elkokovanom pracovisku Viničky prebieha výučba odborov kuchár a poľnohospodárska výroba.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrika: