Študijné odbory

Študijný odbor Obchod a podnikanie - catering 6411 4 01

Získate úplne stredné vzdelanie, maturuje sa zo slovenského jazyka, cudzieho jazyka a odborných predmetov - animátor spoločenských podujatí, etiketa a protokol, ekonomika, účtovníctvo, manažment a marketing, dokladované maturitným vysvedčením. Tento študijný odbor je pre študentov, ktorí úspešne absolvovali 9.ročník základnej školy a ich zdravotný stav zodpovedá požiadavkám tohto odboru.

Študijný odbor Záhradníctvo-viazačstvo-aranžérstvo 4211 6 17

Štvorročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy so všeobecným prehľadom o celej oblasti viazačstva a aranžérstva a aj záhradníctva, so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít a pre riadenie aorganizáciuv danech oblastiach.

Študijný odbor Agropodnikanie - poľnohospodársky manažment 4210 6 08

absolvent je schopný samostatne vykonávať odborné ekonomické operácie pri príprave, zabezpečovaní a riadení poľnohospodárskej výroby, základnej úprave, spracovania a predaja poľnhospodárskych a potravinárskych výrobkov, ako aj odborné práce pri podnikaní a zabezpečovaní služieb na vidieku

Študijný odbor Agropodnikanie - agroturistika 4210 6 11

Absolvent študijného odboru agropodnikanie, zameranie agroturistika je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať riadiace, odborné technické a technologické činnosti najmä v odvetví poľnohospodárstva. Ovláda príslušné technológie, ekonomiku pôdohospodárskej výroby a služieb.