Smernica Košického samosprávneho kraja č.1/2015 z 21.5.2015

Toto je odkaz na stránku Košického samosprávneho kraja, kde môžu zamestnanci SOŠPaSnV Košice, Kukučínova 23, podávať podnety o protispoločenskej činnosti buď elektronickým formulárom, alebo priamo na e-mailovú asdresu Hlavného kontrolóra KSK

 

Na stránke KSK je uvedené -

Podnetom v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozumie:

  1. oznámenie vrátane anonymného oznámenia o závažnej protispoločenskej činnosti,
  2. neanonymné podanie o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

V Košickom samosprávnom kraji a vo všetkých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je v zmysle citovaného zákona zodpovednou osobou hlavný kontrolór KSK.

Osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu fyzickej osoby, ktorá podala podnet (dotknutá osoba), len v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa pobytu dotknutej osoby, za účelom ich využitia pre potreby poštového styku s dotknutou osobou. Ďalšie osobné údaje, uvedené v podnete podanom v akejkoľvek forme, sa bez zbytočného odkladu zlikvidujú, alebo iným vhodným spôsobom sa zabezpečí ich ochrana podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

Odkaz na webové sídlo Košického samosprávneho kraja

http://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/prevencia-kriminality/oznamovanie-protispolocenskej-cinnosti/

 

 

Rubrika: