Rada školy

Rada školy pri Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku pri svoje praci sa riadi Štatútom Rady školy v súlade so zákonom 596/2003 Z.z. o štatnej správe a školstve. Slo rady školy je zhodné so sídlom školy.

Rada školy je samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov.  Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy.

Činnosť rady školy :

Uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy

Navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy

Vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, najmä :

 • k návrhu na počty príjímaných žiakov
 • k návrhu na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie
 • k návrhu školského vzdelávacieho programu
 • k návrhu rozpočtu
 • k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy
 • k správe o výchovnovzdelávacej činnosti
 • k správe o výsledkoch hospodárenia

Zloženie rady školy

Má 11 členov

 • dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov
 • jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov
 • traja zvolení zástupcovia rodičov
 • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
 • jeden zástupca žiakov

Rada školy sa schádza poľa potreby, najmenej 4x ročne podľa plánu zasadnutí

Funkčné obdobie 2016-2020

Za rodičov :

1, Libuša Adamová

2, Zuzana Sitášová

3 Doc.Ing. Jaroslava Žilková, PhDr.


Za žiakov :

Barbora Kacvinská

Za nepedagogických zamestnancov :

Iveta Pastoreková, DiS

Za pedagogických zamestnancov :

MVDr. Marcela Štefanová

Ing. Jarmila Lenhardtová


Za KSK :

ing. Štefan Petrík

Ing. Ján Kokarda

MVDr. Katarína Franková

Ing. Vladimír Holečko

Rubrika: