Pomaturitné štúdium

Študijný odbor Záhradníctvo - záhradnícka a krajinárska tvorba 4211 6 16

Príprava v školskom vzdelávacom programe Zahradníctvo v študijnom odbore 4211 6 16 záhradnícka a krajinárska tvorba zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku priamo v priestoroch školy

Študijný odbor Vidiecka turistika 42217

Absolvent má­ ovládať právne úpravy organizačných foriem podnikania, podnikateľskej legislatívy a zákonov súvisiacich s cestovným ruchom, ­ poznať princípy manažmentu a marketingu, poznať umelecké remeslá, zvyky, tradície osobitosti stravovania, historických a kultúrnych pamiatok; ­ pomenovať zvláštnosti fauny a flóry, prírodných a náučných zvláštností regiónov a rekreačných podmienok

Štúdijný odbor Záhradníctvo–aranžovanie a viazačstvo 4211708

Forma štúdia a stupeň dosiahnutého vzdelania denná a večerná forma štúdia ( 2­-3 roky) podmienky prijatia – úspešné ukončenie strednej školy a zdravotná spôsobilosť vyššie odborné vzdelanie absolventský diplom s právom používať titul „ diplomovaný špecialista“ so skratkou DiS štúdium sa ukončuje absolventskou skúškou