Orgány školy

  • Rada školy    

Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy. Uskutočňuje výberové konania na vymenovanie riaditeľa školy. Navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy, alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie. Vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 5, ods.7 zákona č. 596/2003 Z.z.

 

  •  Žiacka školská rada

Žiacka školská rada, ak je ustanovená, reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.   Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu šǩoly.

 

  • Rada rodičov

Rodičovské združenie spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri koncipovaní a organizovaní záujmovej činnosti žiakov školy, pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí školy, pri organizovaní domácich a zahraničných stykoch školy a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak.

Rubrika: