O nás

Žiacká školská rada

V zmysle zákona 596/2003 Z.z. je ustanovená Žiacka školská rada na Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, 040 01 Košice.

Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

Činnosť žiackej školskej rady :

Certifikáty

Cieľom projektu Certificate je zjednotiť kritéria pri popisovaní jednotlivých vzdelávacích subjektov a ich vzdelávacích aktivít. IES certifikuje vzdelávacie inštitúcie a ich vzdelávacie programy.

Rada školy

Rada školy pri Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku pri svoje praci sa riadi Štatútom Rady školy v súlade so zákonom 596/2003 Z.z. o štatnej správe a školstve. Slo rady školy je zhodné so sídlom školy.

Rada školy je samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov.  Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy.

Činnosť rady školy :

Združenie rodičov

 

Časový harmonogram a program zasadnutia rodičovského združenia

História školy

História Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb sa datuje od 25.5 1969. Vznikla ako Poľnohospodárske odborné učilište s jedným odborom - Záhradník. Škola sídlila v kaštieli v miestnej časti Košice Barca. V školskom roku 1970/1971 bol založený odbor mäsiar - údenár.