Školský psychológ

Školský psychológ

Mgr. Ľubomíra Beláková, psychológ

Poradenské hodiny pre rodičov a študentov
Pondelok 13.00 - 15.00
Utorok 08.00 - 14.00
Streda, Štvrtok 08.00 - 12.00

Konzultácie pre študentov v závažnom prípade kedykoľvek počas pracovnej doby.
Konzultácie pre rodičov po predchádzajúcom, najlepšie telefonickom dohovore.

Telefón 055/6855389  kl.124

.

Konzultačné hodiny pre pedagógov
Pondelok 08.00 - 12.00
Streda 13.00 - 15.00

Poskytujeme psychologické služby individuálne a skupinové, priamo v styku so žiakom, predovšetkým:

  • v oblasti učenia a vzdelávacích ťažkostí
  • identifikácia príčin školskej neúspešnosti a následných porúch správania ,motivácia k štúdiu
  • psychologická starostlivosť o integrovaných študentov so špecifickými poruchami učenia a správania (dyslexia,dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia) podielame sa na príprave individuálneho vzdelávacieho programu
  • individuálne poradenstvo v záťažových a krízových situáciach, pri osobnostných a emocionálnych ťažkostiach, pri narušených rodinných a sociálnych vzťahoch a konfliktoch
  • v oblasti prevencie poskytujeme individuálne a skupinové poradenstvo zamerané na program proti zlu, násiliu, závislostiam, na rozvoj komunikačných zručností, riešenie konfliktov

Školský psychológ zachováva dôvernosť získaných informácií o klientoch alebo o výsledkoch psychologických vyšetrení. Takto získané informácie považuje za prísne dôverné.

Rubrika: