Študijný odbor Záhradníctvo - záhradnícka a krajinárska tvorba 4211 6 16

         Príprava v školskom vzdelávacom programe Zahradníctvo v študijnom odbore 4211 6 16 záhradnícka a krajinárska tvorba zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku priamo v priestoroch školy

         Trojročné pomaturitné štúdium je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy so všeobecným prehľadom o celej oblasti záhradníckych služieb a so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít. Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie stredného odbornej školy maturitnou skúškou. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tiež prospech na SOŠ , záujem uchádzačov o štúdium. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky sú stanovené každoročne. Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových kompetencií.

Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu.

V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť účtovníctva, spoločenského styku, sadovníckej tvorby, na ateliéry,dendrológie a pod. V rámci odbornéj praxe žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti na úseku záhradnej a krajinárskej tvorby.