Študijný odbor Vidiecka turistika 42217

          Absolvent má: ­ ovládať právne úpravy organizačných foriem podnikania, podnikateľskej legislatívy a zákonov súvisiacich s cestovným ruchom, ­ poznať princípy manažmentu a marketingu, vedieť ich aplikovať pri tvorbe podnikateľských, komunikačných a finančných plánov, (samostatne tvoriť komunikačný a marketingový plán), ­ znalosti dejín kultúry regiónov, regionálneho národopisu, poznať umelecké remeslá, zvyky, tradície osobitosti stravovania, historických a kultúrnych pamiatok; ­ pomenovať zvláštnosti fauny a flóry, prírodných a náučných zvláštností regiónov a rekreačných podmienok; ­

ovládať základy informatiky a techniky administratívy; ­

ovládať základy ekonomiky a manažmentu v podmienkach trhového hospodárstva; ­

ovládať zásady spoločenského styku, rétoriky pre potreby verejného vystupovania ­ ovládať základy tradičného poľnohospodárstva, ekologického pestovania plodín a záhradnej architektúry, ­ popísať spôsoby spracovania ovocia a zeleniny a vedieť ich aj používať, ­ znalosti z prípravy jedál, základ stolovania, kultúry a bezpečnosti ubytovania, dopravy a iných služieb vidieckej turistiky, ­ ovládať špecifiká vidieckeho cestovného ruchu, plánovania a projektovania vidieka v EÚ, ­ základy zo sociológie, sociálnej psychológie, psychológie osobnosti a psychológie podnikania, ­ základy poľovníctva, rybárstva na Slovensku a jazdectva na koňoch, ­ potrebné vedomosti pre štúdium na vysokej škole Forma štúdia a stupeň dosiahnutého vzdelania denná a večerná forma štúdia ( 3 roky)

podmienky prijatia – úspešné ukončenie strednej školy a zdravotná spôsobilosť vyššie odborné vzdelanie absolventský diplom s právom používať titul

„ diplomovaný špecialista“ so skratkou DiS štúdium sa ukončuje absolventskou skúškou