Štúdijný odbor Záhradníctvo–aranžovanie a viazačstvo 4211708

42 11 708 Záhradníctvo – aranžovanie a viazačstvo

Charakteristika absolventa :

Absolvent : je kvalifikovaný pracovník pripravený vykonávať samostatné odborné práce vo viazaní a aranžovaní kvetín a zabezpečovaní a riadení výroby v alternatívnom záhradníctve sa bude vedieť realizovať v podnikaní a obchode záhradníckej výroby, škôlkárskej výrobe a arboristike nadobudne zručnosti vo vytváraní viazačských a aranžérskych prácach je schopný vypracovať prezentačnú správu, ovláda základné znalosti z informatiky a techniky administratívy ovláda základy ekonomiky a manažmentu v podmienkach trhového hospodárstva ovláda zásady spoločenského styku študijného odboru je pripravený aj na štúdium na vysokej škole

Forma štúdia a stupeň dosiahnutého vzdelania denná a večerná forma štúdia ( 3 roky) podmienky prijatia – úspešné ukončenie strednej školy a zdravotná spôsobilosť vyššie odborné vzdelanie absolventský diplom s právom používať titul „ diplomovaný špecialista“ so skratkou DiS štúdium sa ukončuje absolventskou skúškou