Študijný odbor Krajinárske úpravy a tvorba krajiny 42 23 7

42 23 7 Krajinárske úpravy a tvorba krajiny


Charakteristika absolventa:
Absolvent je kvalifikovaný odborník schopný samostatne pracovať na predbežných štúdiách krajinárskych úprav, sa naučí samostatne navrhovať , realizovať a ošetrovať menšie a väčšie plochy zelene v intraviláne a extraviláne miest a obcí,  bude sa vedieť podieľať na koncepcii a projektových štúdiách krajinárskych úprav, vie vypracovať prezentačnú správu, ovláda základné znalosti z informatiky a techniky administratívy ovláda základy ekonomiky a manažmentu v podmienkach trhového hospodárstva ovláda zásady spoločenského styku študijného odboru je pripravený aj na štúdium na vysokej škole Forma štúdia a stupeň dosiahnutého vzdelania denná a večerná forma štúdia ( ­3 roky)

podmienky prijatia – úspešné ukončenie strednej školy a zdravotná spôsobilosť vyššie odborné vzdelanie absolventský diplom s právom používať titul „ diplomovaný špecialista“ so skratkou DiS štúdium sa ukončuje absolventskou skúškou