Študijný odbor Poľnohospodárstvo 2 r. 4512 4 00

           

Cieľom poľnohospodárskych, lesníckych študijných odborov je vzdelávanie a výchova kvalifikovaných odborníkov pre oblasť poľnohospodárstva a lesníctva, ekonomiky, služieb vo vidieckom prostredí a v oblasti agroturistiky. Nezastupiteľná je aj funkcia poľnohospodárstva a lesníctva v tvorbe a obnove krajiny a ochrane životného prostredia. Súčasťou odborných činností v poľnohospodárstve a v lesníctve je aj riadenie traktora, alebo malotraktora a práce s prívesným, neseným a návesným náradím a riadenie motorového vozidla skupiny C podľa požiadaviek profilu absolventa konkrétnych odborov. Vzdelávací program ďalej obsahuje širokú škálu pestovateľských činností od všeobecných a základných technologických postupov pestovania hospodársky významných rastlín až po špecifické, ako sú činnosti pri pestovaní vinohradu a výrobe vína, v šľachtení a semenárstve, v záhradníckej výrobe, pri produkcii obnoviteľných zdrojov energie a pod. Z lesníckych činností sú to pestovateľské činnosti, komplexné práce v lesnom hospodárstve, starostlivosť o zeleň, krajinu a poľovníctvo. V chove hospodárskych zvierat sú to odborné činností v technológiách chovu hovädzieho dobytka, ošípaných,  oviec, kôz, hydiny a  výrobe ich produktov pre výživu ľudí. Zo špecifických chovateľských činností sú to technicko-hospodárske činnosti pracovného a športového využívania koní, kožušinových zvierat, ďalších malých hospodárskych zvierat a pod. Významnými činnosťami sú aj práce pri technológiách chovu, ošetrovania a výlovu rýb.

           Školský vzdelávací program zároveň umožňuje žiakom získať vyššiu odbornú kvalifikáciu, ktorej cieľom je pripraviť špecializovaných odborníkov, manažérov pre sféru výroby, podnikania a služieb. Absolvent má zvládnuť náročné úlohy, ktoré vedú k zvyšovaniu úrovne kvality výroby a konkurencieschopnosti produktov, výrobkov a služieb. Vzdelávacia ponuka zastrešená študijnými odbormi programu zabezpečuje prípravu vysoko-kvalifikovaných špecializovaných odborníkov v oblasti agropodnikania na úseku hygieny potravín živočíšneho pôvodu, v chovateľstve koní a športovom jazdectve, v podnikaní službách, 

Vyššie uvedené činnosti programu, ktoré sú náplňou práce absolventov podľa konkrétnych odborov si žiaci osvojujú v rámci odbornej prípravy. V teoretickej príprave v triedach a odborných učebniach. Vedomosti žiakov získané v teoretickom vyučovaní slúžia predovšetkým na zdôvodnenie praktických činností, technologických postupov pri výrobe produktov a zabezpečovaní služieb.

          Odborná príprava žiakov v skupinách odborov 45 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo a uplatnenie absolventov uvedených odborov sú spojené s fyzicky náročnou prácou, často aj v sťažených podmienkach. Preto prevažná väčšina odborov v skupinách 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka je vhodná len pre zdravú, fyzicky a duševne zdatnú mladú populáciu. Pri ľahších fyzických postihnutiach je potrebný súhlas lekára.