Študijný odbor Záhradníctvo 2 r. 4511 4 00

Príprava v školskom vzdelávacom programe záhradníctvo v študijnom odbore 4511 4 00 záhradníctvo zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu.

Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy na Kukučínovej 23, Košice. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, biológie a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, účtovníctva, prírodovednej prípravy ,technického a technologické vzdelávanie a pod. V rámci odborného výcviku žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti na úseku aranžovania. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.

Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku priamo na pracoviskách zamestnávateľov - v záhradníckých podnikoch a veľkoskladoch kvetín a školských priestoroch v Košiciach a Rozhanovciach, ktoré sú našimi kmeňovými partnermi. Tieto prevádzky sú základom odbornej prípravy žiakov v tomto študijnom odbore. Prevádzkové podmienky pracovísk umožnia žiakom podieľať sa na výrobe a predaji záhradníckých prác. Denne je na odbornom výcviku okolo 15 záhradníkov. Pri zabezpečovaní poskytovania služieb si žiaci osvojujú potrebné návyky aj v komunikácii so zákazníkmi a prijímaní objednávok. Ďalšie odborné zručnosti žiaci získavajú pri rôznych spoločenských akciách v záhradníckych priestoroch pri komerčných objednávkach. Dôvodom takejto organizácie je skutočnosť, aby si žiaci precvičili a vyskúšali aj také zručnosti, situácie a javy, ktoré sa v bežnej praxi vyskytujú zriedkavo. Takéto podujatia sú pre žiakov veľmi lákavé, motivujúce a inšpirujúce. Časť odborného výcviku máme zabezpečenú zmluvnými vzťahmi s fyzickými a právnickými osobami. Žiaci v priebehu štúdia sa dostanú na rôzne pracoviská, kde sa oboznamujú s rôznymi metódami práce ,získavajú manuálne zručnosti a učia sa cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami spoločnosti. Dvojročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek prípravy záhradníckych prác so všeobecným prehľadom o celej oblasti záhradníckych služieb a so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.

Študijný odbor 4511 4 00 záhradníctvo integruje teoretické a praktické vyučovanie. Vo všetkých ročníkoch je týždeň rozdelený na štyri dni teórie a jeden deň praxe. Dôvodom tohto rozdelenia je skutočnosť, aby žiaci boli v neustálom kontakte tak s triednym učiteľom ako aj s triednym majstrom. V prvom a druhom ročníku sa odborný výcvik organizuje v  na jednotlivých prevádzkach , aby si precvičili a vyskúšali aj také zručnosti, situácie a javy, ktoré sa v bežnej praxi vyskytujú. Tieto vyučovacie aktivity prebiehajú pod dozorom učiteľa odborného výcviku. Teoretické vyučovanie sa organizuje na SOŠ.

Maturitná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR.