Študijný odbor Spoločné stravovanie 2 r. 6421 4 00

        Príprava v školskom vzdelávacom programe Spoločné stravovanie v študijnom odbore 6421 4 00 spoločné stravovanie zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odbornej praxe  priamo na pracoviskách zamestnávateľov. Študijný odbor prehlbuje a rozširuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore a súvisiace s racionalizáciou, riadením zariadení spoločného stravovania. Poskytuje odborné vedomosti o organizácii a prevádzke zariadenia spoločného stravovania, objednávok, zabezpečovaní technického vybavenia a údržby prevádzky a pripravuje na samostatnú podnikateľskú činnosť. Umožňuje absolventovi zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne a kvality poskytovaných služieb a konkurencieschopnosti podnikania.

       Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie trojročného učebného odboru kuchár, čašník, servírka alebo hostinský a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tiež prospech a správanie na predchádzajúcej škole, záujem uchádzačov o štúdium a výsledky prijímacieho konania. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky sú stanovené každoročne.  

      Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových kompetencií. Cieľom všeobecného vzdelávania je rozšíriť skôr nadobudnuté všeobecné vedomosti žiakov, ich osobnostné a sociálne kvality a pripraviť ich tak, aby boli schopní samostatne rozhodovať o svojej profesijnej kariére, orientovať sa a uplatniť na trhu práce i v súkromnom a občianskom živote, ďalej sa vzdelávať a sebarealizovať.  

     Táto oblasť vzdelávania je zameraná na používanie odbornej terminológie tak v slovenskom ako aj v cudzom jazyku, ďalej na prezentáciu profesionálnej hrdosti, na zvolenie správneho prístupu k zákazníkovi, k využívaniu ekologických technológií a tiež na zdokonaľovanie v informačných systémoch. Vzdelávací program poskytuje  základné vedomosti o vývoji ľudskej spoločnosti. 

Tieto všeobecné vzdelávacie ciele sú vo vzdelávacom programe rozpracované v podobe kompetencií absolventa, obsahových štandardov a im odpovedajúcim čiastkových kompetencií (t.j. očakávaných vzdelávacích výstupov).Osvojujú si základy matematiky, chémie a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania.