Študijny odbor Prevádzka obchodu 2.r. 6411 4 01

 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Obchodné služby v študijnom odbore 64 11 4 01 prevádzka obchodu zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu.

 Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy na Kukučínovej 23, Košice. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, chémie a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, spoločenskej komunikácie, tovaroznalectva, vedenie účtovníctva, manažmentu, marketingu a pracovnoprávnych vzťahov v oblasti obchodu. V rámci odbornej praxe žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti, vedomosti a návyky v obchodných činnostiach maloobchodu a veľkoobchodu, výrobných, odbytových strediskách a strediskách služieb. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.

         Praktické vyučovanie je organizované formou odbornej praxe priamo na pracoviskách zamestnávateľov - v obchodných prevádzkach AHOLD Retail a Carrefour, ktoré sú našimi kmeňovými partnermi. Tieto prevádzky sú základom odbornej prípravy žiakov v tomto študijnom odbore. Prevádzkové podmienky umožnia žiakom podieľať sa na obchodných operáciách, ktoré priamo súvisia s organizáciou práce v prevádzke, administratívnymi prácami, účtovníckymi prácami a prácou v predajni . Na odbornej praxi je okolo 18 študentov. Pri obchodných činnostiach si žiaci osvojujú potrebné návyky aj v komunikácii s kupujúcimi, prijímaní objednávok, predajom a poskytovaní rád. Ďalšie odborné zručnosti žiaci získavajú pri rôznych spoločenských akciách. Dôvodom takejto organizácie je skutočnosť, aby si žiaci precvičili a vyskúšali aj také zručnosti, situácie a javy, ktoré sa v bežnej praxi vyskytujú zriedkavo. Takéto podujatia sú pre žiakov veľmi lákavé, motivujúce a inšpirujúce. Časť odbornej praxe máme zabezpečenú zmluvnými vzťahmi s fyzickými a právnickými osobami. Žiaci v priebehu štúdia sa dostanú na rôzne pracoviská, nakoľko ich práca sa strieda.

      Študijný odbor je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek obchodných činnosti so všeobecným prehľadom o celej oblasti obchodných služieb a so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít. Vedie žiakov k získaniu základných poznatkov z makroekonómie a mikroekonómie, k porozumeniu vzťahov v trhovej ekonomike, podnikových činností, účtovníctva a pracovnoprávnych vzťahov. Poskytuje žiakom potrebné vedomosti zo základov podnikania a manažmentu, pripravuje ich aktívne rozhodovať o svojej profesijnej kariére a uplatniť sa na trhu práce, myslieť a konať ekonomicky a ekologicky, prispievať k dosahovaniu vyššej kvality svojej práce, služieb a výrobkov, dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Umožní žiakom získať vedomosti z umenia rokovať s ľuďmi, vedieť s nimi nadviazať kontakt a správne s nimi komunikovať. Vzdelávacia oblasť vymedzuje obsah teoretickej prípravy pre kvalitný výkon povolania osvojenou technikou a technologickými postupmi v súladu s požiadavkami zákazníka, estetickými zásadami, modernými trendmi a novými vedeckými poznatkami. Poskytuje žiakom vedomosti a zručnosti z oblasti používaných materiálov a surovín, o materiálovom a technickom zariadení a vybavení prevádzok.

   Tieto vyučovacie aktivity prebiehajú pod dozorom učiteľa odborného výcviku. Každý štvrťrok si žiaci majú možnosť vyskúšať svoje teoretické a praktické zručnosti priamo v styku s klientmi buď v obchodných prevádzkach alebo v škole. Maturitná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR.