Študijný odbor Obchod a podnikanie - catering 6411 4 01

Získate úplne stredné vzdelanie, maturuje sa zo slovenského jazyka, cudzieho jazyka a odborných predmetov - animátor spoločenských podujatí, etiketa a protokol, ekonomika, účtovníctvo, manažment a marketing, dokladované maturitným vysvedčením.

   Tento študijný odbor je pre študentov, ktorí úspešne absolvovali 9.ročník základnej školy a ich zdravotný stav zodpovedá požiadavkám tohto odboru.


Absolvent :

  • ovláda požadované zručnosti a zorganizuje firemné stretnutia, tematické dni, kultúrne podujatia,
  • nadobudne zručnosti v oblasti viazania a aranžovania, stolovania, výživy, techniky prevádzky,
  • zorganizuje a zrealizuje prípravu svadieb, promócií, plesov, smútočných obradov, recepcií a životných jubileí,
  • ovláda carving, barmanské umenie, baristickú techniku prípravy kávy,
  • vie pracovať s informačno – komunikačnou technológiou,
  • ovláda základy ekonomiky a manažmentu v podmienkach trhového hospodárstva,
  • má základné vedomosti z oblasti komunikácie, psychológie a estetiky
  • je pripravený na štúdium na vysokej škole