Študijný odbor Záhradníctvo-viazačstvo-aranžérstvo 4211 6 17

Príprava v školskom vzdelávacom programe Viazačstvo a aranžérstvo v štúdijnom odbore 4211 6 17 záhradníctvo, viazačstvo a aranžérstvo zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku  priamo na pracoviskách zamestnávateľov , ale aj v priestoroch školy. Štvorročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy so všeobecným prehľadom o celej oblasti viazačstva a aranžérstva a aj záhradníctva, so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít a pre riadenie aorganizáciuv danech oblastiach.

    Predpokladom pre prijatie do štúdijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tiež prospech a správanie na základnej škole, záujem uchádzačov o štúdium a výsledky prijímacieho konania. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky sú stanovené každoročne.

  Učitela poskytujú žiakom priestor na vytvorenie si vlastného názoru založeného na osobnom úsudku, vedú žiakov k odmietaniu populistických praktík a extrémistických názorov. Učia ich chápať zložitosť medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť tolerancie. Metódy činnostne zameraného vyučovania (praktické práce) sú predovšetkým aplikačného a heuristického typu (žiak poznáva reálny život, vytvára si názor na základe vlastného pozorovania a objavovania), ktoré im pomáhajú pri praktickom poznávaní reálneho sveta a života. Aj keby boli vyučovacie metódy tie najlepšie, nemali by šancu na úspech bez pozitívnej motivácie žiakov, tzn. vnútorné potreby žiakov vykonávať konkrétnu činnosť sú tou najdôležitejšou oblasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.

  Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na Kukučínovej 23, Košice. Praktická príprava prebieha v predajniach kvetín a veľkoskladoch kvetín a aranžérského materiálu a v záhradníckych podnikoch, ktoré sú našimi kmeňovými partnermi a čiastočne aj vpriestoroch školy.

    Školský vzdelávací program Viazačstvo a aranžérstvo je určený pre uchádzačov s dobrým zdravotným stavom. V prípade talentovaných žiakov sa výučba bude organizovať formou individuálnych učebných plánov a programov, ktoré sa vypracujú podľa reálnej situácie. Pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom na doporučenie špeciálnych pedagógov a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby žiaka, stupeň a typ poruchy, úroveň kompenzácie poruchy a možnosti školy. Štúdijný ný odbor 4211 6 17 viazačstvo a aranžérstvo nie je vhodný pre žiakov s mentálnym postihnutím, s vážnymi poruchami zraku a sluchu a s vážnym telesným narušením. Činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho života je veľmi bohatá a pestrá nielen pri aktivitách súvisiacich s činnosťou školy, ale aj v mimoškolskej oblasti. Žiaci svoje odborné vedomosti a zručnosti budú prezentovať na mnohých súťažiach zručností, ktoré organizuje škola, súkromní podnikatelia, rezort MŠ a pod.