Študijný odbor Agropodnikanie - poľnohospodársky manažment 4210 6 08

 

 

Podmienky prijatia :

  • úspešné ukončenie základnej školy,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • bez prijímacích skúšok

 

Uplatnenie absolventa :

  • absolvent je schopný samostatne vykonávať odborné ekonomické operácie pri príprave, zabezpečovaní a riadení poľnohospodárskej výroby, základnej úprave, spracovania a predaja poľnhospodárskych a potravinárskych výrobkov, ako aj odborné práce pri podnikaní a zabezpečovaní služieb na vidieku,
  • po 6 - mesačnej nástupnej praxi je absolvent pripravený na výkon podnikateľsko-ekonomických, technicko-hospodárskych a ostatných činností v poľnohospodárstve, v podnikoch a firmách,
  • má možnosť pokračovať v štúdiu na Vysokej škole a v nadstavbách