Študijný odbor Agropodnikanie - agroturistika 4210 6 11

           Absolvent študijného odboru agropodnikanie, zameranie agroturistika je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať riadiace, odborné technické a technologické činnosti najmä v odvetví poľnohospodárstva. Ovláda príslušné technológie, ekonomiku pôdohospodárskej výroby a služieb.

Pozná základné prírodovedné zákonitosti a vie ich prakticky využívať pri riešení odborných problémov. Absolvent je pripravený na výkon riadiacich odborných činností, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie v poľnohospodárstve, vo veľkovýrobných podmienkach, v stredných i malých podnikoch, v službách na vidieku, v ochrane životného prostredia, aj na samostatné podnikanie.    

   Základom odbornej teoretickej a praktickej prípravy je učivo o prírodných, technických, technologických, ekologických a ekonomicko-spoločenských zákonitostiach a ich aplikácie v praktických činnostiach. Absolventi sú kvalifikovaní pracovníci, schopní vykonávať a zabezpečovať riadiace činnosti pri produkcii poľnohospodárskej výroby s ohľadom na ekonomiku a ekológiu výroby. Súčasťou odbornej prípravy sú aj služby v oblasti turistiky na vidieku, agroturistiky a komunálnych služieb na vidieku.   

  Ďalší rozvoj absolventa je možný v pomaturitnom a vysokoškolskom štúdiu. Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito kompetenciami:

 

  Absolvent skupiny študijných odborov má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch. Príprava je zameraná aj na prípadné vysokoškolské štúdium.