Učebný odbor Agromechanizátor - opravár 4524 H

www.copyright-free-images.com

Príprava v školskom vzdelávacom programe 4524 H agromechanizátor, opravár zahŕňa teoretické vzdelávanie a praktickú prípravu. Teoretické vyučovanie a odborný výcvik sú organizované na odlúčenom pracovisku a zmluvnom poľnohospodárskom podniku. Vzdelávací program umožňuje absolventom získavať všeobecné odborné vedomosti a zručnosti a kvalifikáciu na výkon náročnejších pracovných činností v oblasti strojárenstva. Predpokladom pre prijatie do učebného odboru je úspešné ukončenie základnej školy. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tiež prospech a správanie na základnej škole, záujem uchádzačov o štúdium a výsledky prijímacieho konania. 

    1. Charakteristika absolventa

Absolvent učebného odboru 4524 H agromechanizátor, opravár je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom a primeraným všeobecným vzdelaním, schopný samostatne odborne vykonávať základné a špecializované práce v poľnohospodárstve a v službách mechanizačnými prostriedkami, strojmi a zariadeniami, dodržiavať technologické postupy, robiť údržbu a opravu strojov, zabezpečovať prevádzkovú spoľahlivosť strojov a zariadení. Ovláda obsluhu a využitie základnej počítačovej techniky. Pre vykonávanie uvedených činností absolvent má byť dostatočne adaptabilný, logicky mysliaci, schopný aplikovať získané vedomosti a manuálne zručnosti v podmienkach trhového hospodárstva, používať racionálne metódy práce, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami spoločnosti. Absolvent je pripravený na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou stredné odborné vzdelanie v pôdohospodárstve vo veľkovýrobných podmienkach, v stredných a malých podnikoch a v službách. Absolvent odbornou praxou a ďalším štúdium si ďalej môže zvyšovať kvalifikáciu a pokračovať v nadstavbovom štúdiu pre absolventov trojročných učebných odborov.

 

 

V rámci výučby je možnosť získania vodičského preukazu zdarma.

Rubrika: