Učebný odbor Poľnohospodárska výroba 4572 0 00

                

Príprava v školskom vzdelávacom programe Pracovník v poľnohospodárstve v učebnom odbore 4572 00 poľnohospodárska výroba zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku priamo na pracoviskách zamestnávateľov. Dvojročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek poľnohospodárskej výroby so všeobecným prehľadom o celej oblasti poľnohospodárstva.   

                Školský vzdelávací program zahŕňa základné teoretické poznatky a ich aplikáciu v praktických činnostiach odvetvia. Poznatky sú skĺbené do základov učiva z biológie rastlín, zvierat, základov technológie pestovania rastlín, lesov. Základné poznatky z biológie živočíchov a základov technológií chovu zvierat a starostlivosti o zverinu. Učivo je doplnené o poznatky z ochrany životného prostredia, zvierat a zveriny a základov poznatkov zo sveta práce. Praktické činnosti sú obmedzené na jednoduché odborné činnosti v poľnohospodárskej a lesnej výrobe a niektorých službách na vidieku súvisiace s technológiou pestovania rastlín, lesov a chovu zvierat a lesnej zveri, ako aj ekonomickým využívaním poľnohospodárskej, lesnej techniky pri nastavovaní, obsluhe a bežnej údržbe strojov a zariadení.  

               Všetky praktické činnosti vychádzajú z preškolenia o dodržiavaní hygieny, bezpečnosti práce a ochrany pred požiarom na pracoviskách. Zo špecifických pestovateľských a chovateľských prác sú to jednoduché činnosti v rastlinnej výrobe, spočívajúce v práci so základným náradím, v prácach pri zbere, uskladňovaní a konzervovaní krmív, zaobchádzaní so zvieratami a ich ošetrovaní a v prácach súvisiacich s obsluhou, úpravou a údržbou jednoduchých mechanizačných prostriedkov v poľnohospodárskej a lesnej techniky.

 

 

 

 

Rubrika: