Učebný odbor Potravinárska výroba 2982 0 00

                  Príprava v školskom vzdelávacom programe Pracovník v potravinárstve v učebnom odbore 2982 00 potravinárska výroba zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku priamo na pracoviskách zamestnávateľov.

                Dvojročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek potravinárskej výroby so všeobecným prehľadom o celej oblasti potravinárskych výrob so základnými predpokladmi pre výkon pomocných výrobných aktivít. Školský vzdelávací program vytvára predpoklady pre získanie všeobecných a odborných vedomostí a kompetencií potrebných pre výkon jednoduchých činností v potravinárskom priemysle a službách.

               Žiaci získajú najzákladnejšie teoretické poznatky a ich aplikáciu v praktických činnostiach potravinárskej výroby. Sú to základné činnosti vo vlastnej  výrobe a v službách, ktoré umožňujú získať vedomosti z oblasti prísunu, presunu, triedenia a úpravy surovín a polotovarov na technologické spracovanie, manipulácie a balenia hotových výrobkov, pri údržbe zariadení a náradia, sanitácii výrobných priestorov. Program je zameraný tiež na formovanie a rozvoj osobnosti žiaka, osvojenie si pracovných návykov, kladného prístupu k práci a zodpovednosti za odvedenú činnosť a zverené hodnoty.

Rubrika: