Učebný odbor Viazač - aranžér kvetín 4569 2 00

      Príprava v školskom vzdelávacom programe Aranžérske služby v učebnom odbore 4569 200 viazač – aranžér kvetín zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu.

   Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy na Kukučínovej 23´, Košice. Žiaci si svojujú si základy matematiky, biológie a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, účtovníctva, prírodovednej prípravy ,technického a technologické vzdelávanie a pod. V rámci odborného výcviku žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti na úseku aranžovania. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.

  Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku priamo na pracoviskách zamestnávateľov - v kvetinárstvach a veľkoskladoch kvetín a aranžérskeho materiálu, ktoré sú našimi kmeňovými partnermi. Tieto prevádzky sú základom odbornej prípravy žiakov v tomto učebnom odbore. Prevádzkové podmienky predajní umožnia žiakom podieľať sa na výrobe a predaji aranžérskych prác. Denne je na odbornom výcviku okolo 15 aranžérov. Pri zabezpečovaní poskytovania služieb si žiaci osvojujú potrebné návyky aj v komunikácii so zákazníkmi a prijímaní objednávok. Ďalšie odborné zručnosti žiaci získavajú pri rôznych spoločenských akciách v reštauráciách pri komerčných objednávkach. Dôvodom takejto organizácie je skutočnosť, aby si žiaci precvičili a vyskúšali aj také zručnosti, situácie a javy, ktoré sa v bežnej praxi vyskytujú zriedkavo. Takéto podujatia sú pre žiakov veľmi lákavé, motivujúce a inšpirujúce. Časť odborného výcviku máme zabezpečenú zmluvnými vzťahmi s fyzickými a právnickými osobami. Žiaci v priebehu štúdia sa dostanú na rôzne pracoviská, kde sa oboznamujú s rôznymi metódami práce ,získavajú manuálne zručnosti a učia sa cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami spoločnosti.

   Trojročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek prípravy aranžérskych prác so všeobecným prehľadom o celej oblasti aranžérskych služieb a so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.


 

 

 

 

 

Rubrika: