Profil obstaraváteľa

 SOŠPaSnV  Kukučínova 23, Košice je verejným obstaraváteľom na základe  zákona 25/2006 Zb. o verejnom obstarávaní § 6 ods. 1 písm. d)

 

  Verejný obstarávateľ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku      
  Sídlo Kukučínova 23, 040 01 Košice      
  IČO 00159433      
  DIČ 2021201237      
  Štatutárny zástupca Mgr. Blažena Číkošová      
  e-mail riaditel@sospsvke.edu.sk      
  Telefón 421 55 6855391