Učebný odbor 2955 2 00 mäsiar, lahôdkár

      Príprava v školskom vzdelávacom programe Technológ v mäsiarskej a lahôdkarskej výrobe v učebnom odbore 2955 2 00 mäsiar, lahôdkar zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku  priamo na pracoviskách zamestnávateľov. Trojročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek potravinárskej výroby so všeobecným prehľadom o celej oblasti služieb súvisiacich s potravinárskou výrobou a základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.

 

     Predpokladom pre prijatie do učebného odboru je úspešné ukončenie základnej školy a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tiež prospech a správanie na základnej škole, záujem uchádzačov o štúdium. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky sú stanovené každoročne na výveske v areáli školy.

 

Rubrika: