Výchovný poradca

Ing. Mária Ševčíková

- plní úlohy v otázkach výchovy, vzdelávania a profesionálnej orientácie žiakov

- zabezpečuje metodickú činnoť pre pedagogických pracovníkov školy

- poskytuje pomoc pedagógom a rodičom detí pri riešení otázok osobnostného, sociálneho a vzdelávacieho vývinu žiakov s vývinovými poruchami učenia, s poruchami správania pri ďalšej profesijnej orientácii a pri zabezpečovaní integrácie detí so špeciálnymi pedagogickými potrebami.

- sprostredkúva spojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti a mládež

- spolupracuje s CŠPP, pracovníkmi štatnej a verejnej správy, pracovníkmi úradov práce pri zabezpečovaní informačno-poradenskej, konzultačnej a diagnostickej  činnosti.

- monitoruje výchovnovzdelávacie problémy žiakov

- venuje mimoriadnu pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, žiakom s VPU a tiež nadaným žiakom

Konzultačné hodiny    -   pondelok 13:45 - 15:00 iné dni po osobnej alebo telefonickej dohode.

Rubrika: