Certifikáty

Certifikát IES

                    Cieľom projektu Certificate je zjednotiť kritéria pri popisovaní jednotlivých vzdelávacích subjektov a ich vzdelávacích aktivít. IES certifikuje vzdelávacie inštitúcie a ich vzdelávacie programy. Jednotným výstupom certifikácie sú medzinárodne zrovnateľné certifikáty, ktoré jasne a zreteľné deklarujú, čo a kde študent absolvoval, v akom rozsahu a na akej úrovni bolo lektorské zaistenie konkrétneho vzdelávacieho programu. IES prostredníctvom medzinárodných certifikátov popisuje aktuálnu úroveň vzdelávacieho subjektu a jeho produktov.

 

Najdôležitejším údajom na medzinárodnom certifikáte IES je kód, ktorý obsahuje šesť položiek (1. kontinent, 2. štát, 3. rating vzdelávacieho subjektu, 4. rozsah vzdelávacieho programu, 5. rating lektorského zaistenia konkrétneho vzdelávacieho programu, 6. identifikačné číslo, pod ktorým je absolvent vedený v databáze IES).

Medzinárodné certifikáty IES sú štandardne vydávané v angličtine a prekladu do úradného jazyka. K dispozícii môžu byť aj oficiálne preklady do ďalších jazykov (nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, portugalčina, ruština, indonézština, vietnamčina, čínština, gréčtina, švédčina, arabčina, japončina, maďarčina, poľština, čeština, slovenčina, lotyština, litovčina, estónčina, ukrajinčina, rumunčina, bulharčina,chorvátčina). Informácie o medzinárodných certifikátoch vydaných jednotlivým absolventom sú zverejňované aj na internete na tejto stránke pod odkazom

„Overenie platnosti certifikátu“

Je to z dôvodu ľahkého a rýchleho overenia identity vydaných certifikátov.

 

 

IES o projekte Certificate pravidelne informuje Hospodárske komory všetkých európskych štátov i európske univerzity. Informácie o certifikovaných vzdelávacích inštitúciách, ich programoch a absolventoch sú vedené v databáze IES. IES o uskutočnenej certifikácii taktiež informuje subjekty podľa požiadavky certifikovanej inštitúcie.

  

  


Systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2009

ISO 9000 je súhrn noriem týkajúcich sa systému riadenia kvality. Najznámejšou normou, podľa ktorej sa uskutočňuje vlastná certifikácia, má označenie ISO 9001, avšak verejnosť a firmy začali kvôli zjednodušeniu (i keď nepresne) používať označenie ISO 9000. Pokiaľ niekto uvedie, že vlastní certifikát podľa ISO 9000 alebo 9001, jedná sa o jedno a to isté.

 

 

 

Rubrika: